Zadzwoń do nas:

669-129-659

Napisz do nas:

bhpoptimum@gmail.com

OFERTA BHP

JAKOŚĆ JEST NASZYM PRIORYTETEM

Szkolenia BHP

Szkolenie BHP wstępne i okresowe dopasowane do potrzeb pracodawców dla wszystkich grup pracowników.  Forma i miejsce szkolenia zawsze jest dostosowane do klienta. Szkolenia prowadzone są w formie kursu, instruktażu i samokształcenia kierowanego.

szkolenia BHP online

Wypadki pracowników

Przeprowadzanie postępowań powypadkowych i opracowywanie dokumentacji związanej z wypadkami przy pracy, wypadkami zrównanymi z wypadkami przy pracy oraz wypadkami w drodze do lub z pracy.

Ocena ryzyka zawodowego

Opracowanie oceny ryzyka zawodowego z odzwierciedleniem istniejących faktycznych na danym stanowisku zagrożeń i środowiska pracy.

Instrukcje BHP

Opracowywanie i wsparcie w opracowywaniu regulacji wewnątrzzakładowych (uchwał, zarządzeń, instrukcji BHP, procedur i wytycznych).

Dokumentacja BHP

Sporządzanie wymaganej przepisami prawa dokumentacji związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy z uwzględnieniem prowadzonej przez pracodawcę działalności.

Służba BHP

Pełnienie zadań służby bhp u pracodawcy w formie umowy stałej, jak i jednorazowych zleceń związanych z zadaniami służby bhp. 

Ochrona przeciwpożarowa

Doradztwo oraz opracowywanie dokumentacji związanej z ochroną przeciwpożarową i przeglądy gaśnic.

W celu zapoznania się ze szczegółową ofertą dostosowaną do potrzeb Państwa firmy, prosimy
o kontakt

Szkolenia BHP

Szkolenie BHP wstępne i okresowe dopasowane do potrzeb pracodawców dla wszystkich grup pracowniczych. Forma i miejsce szkolenia zawsze jest dostosowywane do klienta. Szkolenia prowadzone są w formie kursu, instruktażu i samokształcenia kierowanego.
 1. Czy prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą muszę posiadać szkolenie bhp?
Nie, przepisy prawne nie nakładają na przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą obowiązku odbywania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 1. Kiedy i jakie szkolenie powinienem odbyć prowadząc firmę?
Wraz z zatrudnieniem pierwszego pracownika na umowę o pracę, pracodawca powinien odbyć szkolenie bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.
 1. Kto może przeprowadzać instruktaż stanowiskowy?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami instruktaż stanowiskowy powinien przeprowadzić kierownik (w praktyce przełożony pracownika) lub  sam pracodawca. Osoba przeprowadzająca instruktaż stanowiskowy powinna być przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego oraz posiadać stosowną wiedzę i kwalifikacje.
 1. Kiedy pracownik powinien odbyć szkolenie bhp ?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami szkolenie bhp pracownika powinno odbyć się pierwszego dnia pracy przed przystąpieniem do wykonywania czynności służbowych (szkolenie wstępne). Szkolenie to powinno składać się z instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego.
 1. Kto powinien odbyć szkolenie wstępne bhp?
Obowiązujące rozporządzenie w sprawie szkoleń bhp, nakłada na pracodawcę obowiązek wstępnego przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wszystkich pracowników, studentów oraz praktykantów.
 1. Czy pracownicy zatrudnieni na umowę zlecenie muszą odbywać szkolenie wstępne bhp?
Pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w firmie lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzącym w firmie lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą. W związku z powyższym wskazane jest aby osoba zatrudniona na umowę zlecenie została zapoznana z przepisami i zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy np. poprzez szkolenie wstępne bhp.
 1. Ile aktualne jest szkolenie wstępne bhp?
Obowiązujące przepisy przewidują, że pracownik powinien odbyć szkolenie okresowe bhp maksymalnie 12 miesięcy od odbycia szkolenia wstępnego. Wyjątek stanowią osoby kierujące pracownikami, które powinny odbyć szkolenie okresowe maksymalnie po 6 miesiącach od odbycia szkolenia wstępnego.
 1. Co ile pracownicy powinni odbywać okresowe szkolenia bhp?
Szkolenia okresowe BHP mają ograniczony czas ważności i należy je powtarzać w zależności od stanowiska:
 • Stanowiska robotnicze- nie rzadziej niż raz na trzy lata,
 • Stanowiska robotnicze, gdzie pracownicy wykonują prace szczególnie niebezpiecznie- nie rzadziej niż raz na rok,
 • Stanowiska administracyjno-biurowe- nie rzadziej niż raz na sześć lat,
 • Stanowiska inżynieryjno-techniczne- nie rzadziej niż raz na pięć lat,
 • Pracodawcy i kierujący pracownikami- nie rzadziej niż raz na pięć lat,
 • Pracownicy niewymienieni w powyższych grupach, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy- nie rzadziej niż raz na pięć lat.
 
 1. Kto ustala dokładny zakres szkolenia bhp?
Ogólny program szkoleń bhp określaja obowiązujące rozporządzenie. Organizator szkolenia zobowiązany jest opracować szczegółowy program szkolenia bhp z uwzględnieniem specyfiki stanowisk pracy dla, których jest dedykowane.
 1. Jakie są kary za brak aktualnych szkoleń bhp?
Obowiązujące przepisy przewidują karę grzywny w wysokości od 1000 zł do 30000 zł. Jeśli przedsiębiorca zostanie przyłapany więcej niż raz, otrzyma dodatkową grzywnę w wysokości 5000 złotych. Warto również wiedzieć, że jeśli Inspekcja Pracy skieruje sprawę do sądu powszechnego, to przedsiębiorca każdorazowo zostanie ukarany grzywną w wysokości 10.000 złotych, a jeśli jest osobą prawną lub prowadzi jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej, nawet 50.000 złotych.
 1. Co to jest samokształcenie kierowane?
Samokształcenie kierowane jest formą szkolenia umożliwiającą „uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty, Internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców”.
 1. Kto może odbyć szkolenie bhp w formie samokształcenia kierowanego?
Obowiązujące przepisy pozwalają na odbycie szkolenia okresowego bhp w formie samokształcenia kierowanego na poniższych stanowiskach:
 • Administracyjno-biurowe,
 • Inżynieryjno-techniczne,
 • Pracodawcy i osoby kierujące pracownikami,
 • Pracownicy niewymienieni w powyższych grupach, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wypadki pracowników
Przeprowadzanie postępowań powypadkowych i opracowywanie dokumentacji związanej z wypadkami przy pracy, wypadkami zrównanymi z wypadkami przy pracy oraz wypadkami w drodze do lub z pracy.
 1. Co to jest wypadek przy pracy?
Wypadek przy pracy to zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, które spowodowało uraz lub śmierć oraz miało związek z pracą.
 1. Kto przeprowadza postepowanie powypadkowe?
Postępowanie powypadkowe przeprowadza zespół powypadkowy powołany przez pracodawcę w składzie: pracownik służby BHP oraz przedstawiciel pracowników lub społeczny inspektor pracy. Gdy zakład jest zbyt mały, przez co nie może utworzyć tak dużego zespołu powypadkowego, powołuje się 2 osobowy skład, w którego wchodzi pracodawca oraz zewnętrzny specjalista.
 1. W jakim czasie powinno zostać przeprowadzone postepowanie powypadkowe?
Zgodnie z przepisami czas na przeprowadzenie postepowania powypadkowego wynosi 14 dni.
 1. Kto przeprowadza postępowanie powypadkowe, jeżeli wypadek miał miejsce na terenie innego zakładu pracy?
Jeżeli wypadek przy pracy miał miejsce na terenie innego zakładu pracy, ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku dokonuje zespół powypadkowy powołany przez pracodawcę poszkodowanego, w obecności przedstawiciela pracodawcy, na którego terenie miał miejsce wypadek.
 1. Czy jeżeli pracownik ulegnie wypadkowi w trakcie delegacji to pracodawca przeprowadza postepowanie powypadkowe?
Pracodawca ma obowiązek powołać zespół powypadkowy. Jeżeli zespół powypadkowy ustali, że wypadek wydarzył się nagle, był wywołany przyczyną zewnętrzną, spowodował uraz i nastąpił podczas podróży służbowej pracownika, to zdarzenie powinno zostać zakwalifikowane jako wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy.
 1. Jak należ interpretować wpadek w drodze do lub z pracy?
Wypadek w drodze do lub z pracy jest to zdarzenie, które jest nagłe i wywołane przyczyną zewnętrzną. Dodatkowo musi ono nastąpić w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, w sytuacji gdy droga ta była najkrótsza i nie została przerwana.
 1. Czy w przypadku wypadku w drodze do lub z pracy należy przeprowadzić postepowanie powypadkowe?
Po otrzymaniu zawiadomienia o wypadku w drodze do lub z pracy nie powołuje się zespołu powypadkowego, lecz należy sporządzić kartę wypadku w drodze do lub z pracy.
 1. Czy należy przeprowadzić postępowanie powypadkowe jeżeli wypadkowi uległa osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenie?
W przypadku wypadku zleceniobiorcy zleceniodawca ma obowiązek sporządzenia tzw. karty wypadku. W tym celu musi od poszkodowanego i świadków uzyskać wyjaśnienia.  Zasadniczo, zleceniodawca ma obowiązek sporządzenia karty wypadku oraz zgłoszenia zdarzenia do ZUS w terminie 14 dni od wypadku.
Ocena ryzyka zawodowego
Opracowanie oceny ryzyka zawodowego z odzwierciedleniem istniejących faktycznych na danym stanowisku zagrożeń i środowiska pracy.
 1. Co to jest ocena ryzyka zawodowego?
Ocena ryzyka zawodowego to prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń powodujących negatywne skutki na zdrowiu pracownika.
 1. Czy ocena ryzyka powinna być opracowana dla każdego stanowiska pracy?
Tak, powinna zostać opracowana dla wszystkich stanowisk pracy. Dopuszczalne jest łączenie ocen ryzyka zawodowego dla poszczególnych grup stanowisk na których występują te same zagrożenia oraz warunki środowiska pracy.
 1. Kto odpowiada za opracowanie oceny ryzyka zawodowego?
Za ocenę ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy w firmie odpowiedzialny jest pracodawca. Nie jest on jednak związany do opracowania oceny ryzyka osobiście.
 1. Czy przy ocenie ryzyka zawodowego musi uczestniczyć behapowiec?
Specjaliści ds. bhp odgrywają znaczącą rolę w zespołach oceniających ryzyko zawodowe. Zgodnie z przepisami do zakresu obowiązków służby bhp należy udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą.\
 1. Czy ocenę ryzyka zawodowego może wykonać specjalista bhp niezatrudniony w zakładzie pracy?
Tak, jest to bardzo często praktykowane w szczególności w mniejszych zakładach pracy, gdzie nie pracują wykfalifikowani specjaliści ds. bhp. Często również bywa tak, że przygotowanie swojego specjalisty, który mógłby dokonywać oceny ryzyka zawodowego jest zbyt kosztowne, a tym samym nieopłacalne.
 1. Czy dopuszczalny jest zakup gotowej oceny ryzyka zawodowego w internecie?
Gotowe dostępne oceny ryzyka zawodowego nie odzwierciedlają faktycznych warunków i zagrożeń na danych stanowiskach pracy, które powinna zawierać prawidłowo opracowana ocena ryzyka zawodowego.
 1. Kiedy należy zapoznać pracownika z oceną ryzyka zawodowego?
Wszystkich podejmujących zatrudnienie, należy zapoznać z oceną ryzyka zawodowego w trakcie szkolenia wstępnego oraz instruktażu stanowiskowego?
 1. Czy pracownik musi pisemnie potwierdzić zapoznanie z oceną ryzyka zawodowego?
Zalecane jest aby pracownik potwierdził zapoznanie z oceną ryzyka zawodowego na oświadczeniu, które następnie należy dołączyć do części B jego akt osobowych.
 1. Czy ocenę ryzyka zawodowego należy aktualizować?
Ocena ryzyka zawodowego nie jest jednorazowa. Okresowo należy dokonywać jej przeglądów w celu zapewnienia, że jej wyniki pozostają aktualne i że uwzględnia ona nowopowstające zagrożenia, a także uwzględnienia nowych rozwiązań opracowanych w celu eliminowania i ograniczania ryzyka zawodowego.
 1. Jak długo trwa sporządzenie oceny ryzyka zawodowego u państwa?
Ocena ryzyka zawodowego, wraz ze sporządzeniem pełnej dokumentacji trwa od 1 do 7 dni roboczych w zależności od stanowiska pracy.
Instrukcje BHP
       1.Jakie instrukcje powinien udostępnić pracownikom pracodawca? Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca jest zobowiązany udostępnić pracownikom do stałego korzystania poniższe instrukcje:
 • stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
 • obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
 • postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
 • udzielania pierwszej pomocy.
 1. Jak powinny zostać opracowane instrukcje?
 Instrukcje powinny zostać opracowane tak, aby w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, czynności w trakcie pracy, czynności po zakończeniu pracy oraz postepowanie awaryjne.
 1. W jakiej formie należy udostępnić pracownikom instrukcje?
Najczęściej praktykowaną formą udostepnienia pracownikom instrukcji jest ich zawieszenie lub przyklejenie bezpośrednio przy stanowiskach, maszynach i urządzeniach, których dotyczą.
 1. Czy zakup gotowej instrukcji jest dobrym rozwiązaniem?
Gotowe instrukcje, które można zakupić często nie uwzględniają dokładnie danego procesu produkcyjnego, urządzenia lub maszyny. Tak więc zaleca się opracowywanie indywidualnych instrukcji po zapoznaniu z procesem technologicznym i dokładną specyfikacją danych maszyn i urządzeń.
 1. Czy instrukcja powinna zostać zaopiniowana przez specjalistę ds. bhp?
Tak, zgodnie z przepisami prawa do zadań służby bhp należy opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy.
 1. Czy pracodawca powinien podpisać instrukcję bhp?
Pracodawca nie ma prawnego obowiązku podpisania instrukcji bhp. Jest to jednak wskazane działanie, gdyż podpisana instrukcja to dokument traktowany na równi z innymi zarządzeniami wewnętrznymi.
Dokumentacja BHP Sporządzanie wymaganej przepisami prawa dokumentacji związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy z uwzględnieniem prowadzonej przez pracodawcę działalności.
 1. Jakie podstawowe dokumenty powinien posiadać pracodawca?
Pojęcie posiadanej przez pracodawcę dokumentacji jest ściśle związany z rodzajem prowadzonej działalności i bez jej dokładnego wskazania nie możliwe jest określenie wymaganych podstawowych dokumentów?
 1. Czy pracownicy powinni pisemnie potwierdzać pobranie odzieży roboczej lub środków ochrony indywidualnej?
Tak, zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownicy powinni potwierdzić otrzymanie odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej na karcie ewidencji wyposażenia pracownika.
 1. Czy zatrudniając pierwszych pracowników powinienem poinformować sanepid?
Od kilku lat nie ma już obowiązku zgłaszania rozpoczęcia działalności w sanepidzie. Wyjątek stanowią jednak niektóre branże dla, których to obowiązek ten regulują przepisy szczegółowe.
 1. Kiedy muszę wykonać pomiary środowiska pracy?
Pomiary szkodliwych czynników fizycznych, biologicznych lub chemicznych należy wykonać maksymalnie do miesiąca od rozpoczęcia działalności, jeżeli występują na danych stanowiskach lub istnieje przypuszczenie ich występowania.
Służba BHP Pełnienie zadań służby bhp u pracodawcy w formie umowy stałej, jak i jednorazowych zleceń związanych z zadaniami służby bhp.
 1. Czy zatrudniając poniżej 100 pracowników powinienem utworzyć służbę bhp?
Nie, zatrudniając poniżej 100 pracowników pracodawca może powierzyć zadania służby BHP specjaliście spoza zakładu pracy.
 1. Jakie są zadania służby bhp?
Służba bhp pełni funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dokładny zakres zadań służby bhp określono w rozporządzeniu.
 1. Jakie kwalifikacje powinien posiadać zatrudniony specjalista spoza zakładu pełniący zadania służby bhp?
Specjalista spoza zakładu pracy powinna posiadać minimum tytuł Specjalisty ds. BHP.
 1. Czy pełnią pastwo służbę bhp u pracodawców?
Tak oczywiście, posiadamy wymagane kwalifikacje.
Ochrona przeciwpożarowa
Doradztwo oraz opracowywanie dokumentacji związanej z ochroną przeciwpożarową i przeglądy gaśnic.
 1. Jakie są obowiązki właściciela budynku w zakresie ochrony przeciwpożarowej?
Dokładne obowiązki właściciela budynku w zakresie ochrony przeciwpożarowej określa ustawa o ochronie przeciwpożarowej:
 • przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
 • wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
 • zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
 • zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,
 • przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej;
 • zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
 • ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
 1. Czy istnieje możliwość przeniesienia obowiązków związanych z ochroną przeciwpożarową na zarządcę lub użytkownika budynku?
Tak, wystarczy określić to w umowie cywilnoprawnej określającej zarząd lub użytkowanie.
 1. Co ile należy wykonywać przeglądy okresowe gaśnic?
Gaśnice podlegają okresowym przeglądom w okresie wskazanym przez ich producenta, jednak nie rzadziej niż co 12 miesięcy.
 1. Kto może wykonywać zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej w imieniu pracodawcy?
Inspektor ochrony przeciwpożarowej.
 1. Kiedy należy sporządzić Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego?
Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego wymagane są we wszystkich obiektach budowlanych i terenach gdzie ustanowione są strefy pożarowe. Dotyczy to budynków, które są przeznaczone do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, lub tez służą jako obiekty przemysłowe, magazynowe czy inwentarskie.
 1. Czy są jakieś wyjątki zwalniające z obowiązku sporządzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego?
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie jest wymagana dla obiektów lub ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych i inwentarskich, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:
 • kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1000 m3,
 • kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1500 m3;
 • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1000 m2
Usługi BHP – Warszawa, Grójec, Białobrzegi, Radom, Warszawa, Pruszków, Piaseczno, Góra Kalwaria, Warka, Nadarzyn, Tarczyn, Nowe miasto nad Pilicą, Błędów, Biała Rawska, Mszczonów, Grodzisk Mazowiecki, Otwock, Marki, Ząbki, Zielonka

W celu zapoznania się ze szczegółową ofertą dostosowaną do potrzeb Państwa firmy, prosimy
o kontakt

Bhp Optimum
Marcin Zegarski
ul. Polna 3/59
05-600 Grójec
NIP: 7972038063

Zadzwoń do nas:

669-129-659

Napisz do nas:

bhpoptimum@gmail.com

Świadczymy usługi BHP na terenie województwa mazowieckiego w miejscowościach: Warszawa, Grójec, Tarczyn, Białobrzegi,  Piaseczno, Pruszków, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki i innych.